Gmina Sienno

Informacja dot. konsultacji projektu uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1687/267/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Konsultacje odbędą się w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Zapraszamy do udziału zainteresowane podmioty pozarządowe do tworzenia lub zmian programu współpracy, co  umożliwia dostosowanie treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok.