Gmina Sienno

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zachęca osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz do skorzystania ze szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Ponadto tutejszy Urząd zachęca pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach ww. projektu.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  

Szkolenia: nr tel.: (48) 332 36 37

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy: nr tel.: (48) 332 36 58.