Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Wójt Gminy Sienno informuje o programie dotacji  celowej dla mieszkańców Gminy Sienno na realizacje inwestycji z zakresu ochrony powietrza polegającej na wymianie źródeł ciepła, celem poprawy efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Sienno, na podstawie uchwały NR LVIII/397/2023 Rady Gminy Sienno z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.

Aby uzyskać dotację należy zlikwidować stare źródło ciepła opalane paliwem stałym.

Nie podlega dotacji instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach, wykorzystywanych sezonowo.

Uwaga: Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem lub paliwem węglopochodnym).

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Sienno

 

Kto może otrzymać dotację?

 1. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która spełnienia łącznie następujących wymogi:jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym albo przysługuje jej inny tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym dokonywana jest zmiana systemu grzewczego,
 2. Budynek ma ustalony numer porządkowy, który figuruje w Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów prowadzonej przez Wójta Gminy Sienno,
 3. Złoży wniosek o udzielenie dotacji i przedstawi dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku współwłasności także zgodę pozostałych współwłaścicieli, w przypadku innego tytułu prawnego - zgodę właściciela, współwłaściciela,
 4. Zrealizuje inwestycję po zawarciu umowy o udzielenie dotacji (dotyczy demontażu pieca opalanego węglem, jak również zakupu i montażu urządzenia grzewczego)
 5. Dokona likwidacji /demontażu/ trwałego odcięcia urządzenia opalanego węglem, stanowiącego główne źródło ogrzewania od istniejącej instalacji grzewczej lub likwidacji, trwałego odcięcia pieca/trzonu kuchennego,
 6. złoży wniosek o wypłatę dotacji w maksymalnym terminie do 8 grudnia 2023 r.

 

Jakiego rodzaju nowe źródła ciepła mogą być dotowane?

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:

 1. ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów,
 2. ogrzewanie elektryczne;
 3. ogrzewanie gazowe;
 4. ogrzewanie olejowe (lekki olej opałowy).

 

W jakiej kolejności rozpatrywane są wnioski?

Wnioski o dotację przyjmowane są wyłącznie w trakcie trwania ogłoszonego naboru wniosków. Złożone wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu.

Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sienno, nie data stempla pocztowego.

 

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji na realizację inwestycji wynosi 75% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 8 000,00 zł.  

 

Co należy zrobić aby uzyskać dotację?

Procedura i kolejność wykonywania poszczególnych działań jest następująca:

 1. Złożenie kompletnego wniosku do Wójta Gminy Sienno o udzielenie dotacji w trakcie trwania ogłoszonego naboru wniosków (do dnia do 30.11.2023 r. lub do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel).
 2. Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Wójtem Gminy Sienno.
 3. Wymiana źródła.
 4. Złożenie kompletnego wniosku do Wójta Gminy Sienno o wypłatę dotacji. Wniosek należy złożyć w terminie do 8 grudnia 2023 r.

 

Dotacja wypłacana jest na podstawie wniosku o wypłatę dotacji.

Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem realizacja przedsięwzięcia i zakup produktów oraz usług.

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

 

Szczegóły programu  zawarte są w Regulaminie określającym zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza  polegającej na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Sienno w roku 2023.

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:

 • w Urzędzie Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno
 • na stronie internetowej Urzędu: www.sienno.pl
 • pod numerem telefonu (048) 3786011 wew. 19
 • pisząc na adres e-mail: pir@sienno.pl

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza polegającej na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Sienno w roku 2023, jest realizowana w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sienno”, współfinansowanego
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.