Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zapotrzebowanie na środki KFS w 2022 roku

W celu oszacowania zapotrzebowania na środki KFS na 2022 rok, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza do złożenia wstępnej deklaracji  badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie do 06.12.2021 roku.

Deklaracje prosimy przesyłać na adres e-mail: e.wojcik@puplipsko.pl lub składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku przy ul. Rynek 29. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Zapotrzebowanie na środki KFS w 2022 roku".
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Lipska i powiatu lipskiego.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 rok ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz  podnoszenie kompetencji cyfrowych
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Finansowane mogą być, np.:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne z wnioskiem o środki KFS.

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie z KFS zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu w 2022 roku (niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych środków).