Dzisiaj jest , godzina

Petycje - informacje ogólne

2015.10.05 - 13:01

Petycje - informacje ogólne.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Petycje skierowane do Rady Gminy rozpatruje i udziela odpowiedzi rada gminy.

Petycje kierowane do Rady Gminy można przekazywać:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Rada Gminy Sienno
  ul. Rynek 36/40
  27-350 Sienno
 • pocztą elektroniczną na adres:ug@sienno.pl
 • osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Sienno  w godzinach 7.15 – 15.15 od poniedziałku do piątku. 

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

PETYCJE DO RADY GIMINY SIENNO

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15